SLIBY A PŘÍSAHY: magdalenské kněžky, jeptišky, služebnice; autor: Terezie Dubinová

03.10.2021

Červen 2017. S kamarádkou jsme si udělaly výlet na řecký ostrov Samos. Překrásná krajina - hory, lesy, zeleň napájená množstvím sladkovodních pramenů. Milí skromní lidé, vítr tak akorát, aby čechral vlasy a čistil mentální těla. A archeologické vykopávky připomínající slavnou minulost. Mezi nimi také Héřin chrám, největší ve Středomoří. Héra, původně Velká Matka a panenská bohyně, v časech před invazí řeckých kmenů nepotřebovala manžela a nehrála karikaturu žárlivé manželky, tedy bezmocné a frustrované ženy. Učila vztahu k Zemi a životu, učila léčení a rovnováze. A byla přísná.

Energie ostrova mne natolik uchvátila, že jsem se tam ten rok znovu vrátila, tentokrát se starší dcerou. Ta jasně řekla, že ji archeologické vykopávky nezajímají (rodinka si s maminkou a jejími "šutry" užila dost...), takže jsme chodily po horách a koupaly se v moři. A byl čas a klid na to, aby mi vyskákalo deset?dvacet? oparů na rtech. "Můj" symptom. V astrologické symbolice Venuše/Saturn-Merkur-Pluto, přijímání, vyjadřování, smyslnost, a jejich stíny a bloky. Slova a sexualita. Psychosomatizuji často, takže jsem po návratu šla ke kamarádce terapeutce a s její podporou se do zprávy pustila. A vrátilo se téma, které důvěrně znám: sliby a přísahy.

SLIBY A PŘÍSAHY

Sliby a přísahy jsou mocnou energií, která zavazuje dotyčného plnit určitý úkol. Může jít o úkol ve prospěch kolektivu, jednotlivců či dotyčného samotného. Obvykle jde o slib a přísahu požadovanou zvenčí, ale může jít i o slib a přísahu, který učiní dotyčný sám, z vnitřního pohnutí. Viz. např. biblický příběh vůdce Jiftacha/Jefty,který v boji přísahá, že pokud vyhraje, obětuje Bohu první bytost, která mu při návratu vyjde vstříc. Už tento příběh ukazuje, jak může být přísaha nebezpečná - Jiftachovi vyjde vstříc jeho milovaná dcera. V Bibli je mnoho příkladů slibů a přísah, závazků vůči "Bohu" (ať tímto slovem míníme cokoli), projevení loajality a odevzdání části (často velké) své svobodné vůle do rukou mocnějších, nad-osobních sil. Člověk tak - většinou dobrovolně - ztrácí část své svobody, upisuje se ze svého pohledu "vyššímu" úkolu. Stává se součástí kolektivu spolu-přísahajících, z čehož vyplývá určitá exkluzivita, je posílen pocit sounáležitosti a důležitosti. Z toho vyplývá, že je klíčově důležité, jakou vibraci má nad-osobní síla ("božská" bytost, firma, armáda, korporace, organizace, vlast...), které se přísahá, jaká je čistota a etika jejího záměru, k čemu a jakým způsobem obrovskou energii získanou skrze sliby a přísahy od jednotlivců používá. ( K tématu slibů a přísah vlasti a armádě viz. také můj článek Kurs: O ruské karmě).

NOVÉ PARADIGMA

Žijeme v době, kdy se zrychlujícím se tempem rozvazují a uvolňují staré, již nefunkční struktury, závazky, smlouvy. Co staletí fungovalo a bylo tzv. normální, najednou nestačí, neboť se zviditelňují potlačené, odštěpené stránky všeho. Tyto stránky vznikly vymezováním pole reality, přijímáním pouze určitých jevů, projevů, rysů, vlastností..., a zavrhováním, odmítáním a odsuzováním podle určitých "klíčů", úhlů pohledu, tzv. nežádoucích jevů, projevů, rysů a vlastností. Protože proces tvoření nové spirituality sleduje mj. pohyb k Celistvosti, toto vynořování potlačených částí všeho, jungiánským jazykem "stínů", je léčivé. Popravdě, na první pohled to tak nevypadá: vyjevuje se to spíše jako chaos, rozpad dosavadních hodnot a vynořování jevů, o kterých jsme si mysleli, že jsou "překonané".

Součástí léčivého procesu je, jak bylo výše řečeno, ZVIDITELŇOVÁNÍ. Děje se to, abychom si mohli VĚDOMĚ procítit a rozmyslet, zda v daném způsobu chování, myšlení a cítění chceme pokračovat, či zda půjdeme do změny. Zviditelňují se tak i naše sliby a přísahy, a to jak v aktuální inkarnaci, tak v minulých životech, a to i na kolektivní úrovni - tj. v rovině rodu a rodiny. (Pokud nepřijímáte představu minulých životů, můžeme mluvit o rodové a rodinné karmě či kumulativním traumatu.) V době inflace slov je téma jejich použití pro vlastní znevolnění či vytvoření závazku - odevzdání části své síly a energie - hodně aktuální. Nemusí jít vždy o nějaké hlubinné spirituální téma - moje generace si jistě pamatuje na pionýrský slib. Ten byl přípravou pro manipulaci v komunistické straně, tedy spolutvoření totalitního systému. Dnes se často podepisuje slib loajality vůči firmě a zaměstnavateli nebo politické straně, což se nedá srovnávat a nemusí to být špatně - zájem celku je důležitý. Velmi záleží, jak je dohoda formulovaná, a zda nezasahuje do vnitřní osobní svobody.

SLIB SLUŽBY - A TY DALŠÍ

Jsou však sliby a přísahy, které je nutné v novém paradigmatu rozvolnit, neboť nás brzdí a brání nám v osobním vývoji. A k nim patří sliby a přísahy, které jsme kdysi učinili jako příslušníci náboženských struktur. Moje výše popsaná zkušenost s opary se váže k minulosti kněžek, které vstupem do chrámů odevzdávaly svoji individualitu a svůj osobní život ve prospěch léčení celku a udržování rovnováhy kolektivu. V té době to bylo v pořádku a žádoucí, dnes nás to často brzdí v osobních životech.

Kněžky ve středozemních chrámech skládaly sliby podřízení se Bohyni, odevzdání svých ženských schopností do jejích služeb. Naše schopnosti tak jako by nebyly naše - staly jsme se kanály, zprostředkovatelkami sil Bohyně, a tak je to v pořádku. Vzdaly jsme se tím osobního, "obyčejného" života manželek a matek - a právě v těchto oblastech dnes můžeme mít "problém" - ne úplně přesný výraz - možná lepší je "brzdu", "blok". Totiž v těchto oblastech se můžeme cítit nesvé, nekompetentní, překvapené. Nějak nám to úplně nejde samo.

Mně se při práci s terapeutkou odkryl příběh, který vlastně důvěrně znám, protože se mi opakuje v mnoha inkarnacích - sloužím Bohyni/Božství celým srdcem, ale potom potkám svého muže a zamiluji se. Porušuji tak slib panenské čistoty NIKOLI ve smyslu sexuálním: starověký koncept panenství NEZAHRNOVAL fyzické panenství. Byl konceptem ženské celistvosti sama o sobě, tj. panenské kněžky nepotřebovaly muže k tomu, aby byly "kompletní" (viz. kapitola o panenství v knize Kořeny ženské spirituality). Porušila jsem slib, že své schopnosti a lásku dám všem lidem, kolektivu, nikoli jedinému muži. Přidává se mé taktéž opakující se téma - duchovní pýcha, kdy v chrámu pronáším, že láska k muži je víc než služba Bohyni: za toto rouhání jsem vyhnána. Každopádně jsem porušila slib služby. Ty opary... V dalších životech se opakuje situace, kdy zároveň toužím po spirituální službě, a zároveň miluji svého muže, poznávám s ním ale i stínovou stránku vztahů, jako Sofia padlá z nebe do nejhlubší temnoty v gnostickém mýtu. Rodina a mateřství jsou pro mne náročné - vůbec nechápu, kde jsem se ocitla a jaký to má smysl. Klid nepřináší ani inkarnace jeptišky: poznávám pokrytectví náboženského establishmentu, mocenské manipulace duchovní mocí, zneužívání spirituality pro účely ovládání lidí, tj. stínovou stránku spirituality. Ke slibu služby se přidávají děsivé sliby poslušnosti, chudoby, pokory a sexuální abstinence maskované "čistotou". Spirituální instituce dosahují svého dna.

SLIBY MAGDALENSKÝCH KNĚŽEK

Zvláštní kapitolou slibů a přísah jsou příběhy žen, které jsou na energetické úrovni spojené s archetypem Máří Magdaleny. Poznám je. Nebývají úplně přítomné a radostné ve svém těle - a tělo jim to dává najevo psychosomatickými příznaky. Největší problémy mají v oblastech druhého a pátého energetického centra ("čakry"): sexualita a tvořivost, sebevyjádření - "Říkám beze strachu svoji pravdu." Tam jsou bloky. Mívají partnerské problémy, protože mužům v podstatě nedůvěřují, nejsou pro ně dostatečně vnímaví a duchovní. Pracují ve službách (obnova starého slova) - starají se o druhé, pečují, tj. dávají primárně svoji sílu, výživu, pomoc a podporu druhým lidem, nikoli sobě. Mohou mít záchranářský komplex, a dokonce, jsou-li na začátku osobního vývoje, mohou být chycené ve staré dynamice "oběť - agresor - spasitel - mučedník/oběť - agresorka - spasitelka - mučednice". Nemívají příliš osobní život, svoji energii dávají do podpory veřejného prostoru. Při ponorech do vzpomínek si vybavují pronásledování žen, upalování na hranicích, potřebu skrývání: odtud i určitý odstup od vlastního těla a trauma na buněčné úrovni těla.

Magdalenské kněžky jsou z mého pohledu ženy, které před dvěma tisíci lety odešly do duchovního "undergroundu", do skryté spirituality, společně se ženským Božstvím. Stalo se tak po nezdařeném pokusu vesmíru vyléčit rozštěp mužské a ženské energie vystoupením Ježíše a Máří Magdaleny, po zavržení Máří Magdaleny jako duchovní učitelky a pokračovatelky Ježíše, po znevážení žen v počátcích institucionálního (nikoli komunitního) křesťanství , po znevážení dalších nositelek kultického jména Marie/Mirjam (Marie - Ježíšova matka, Marie z Betánie, Marie Salomé, ...) a jejich odříznutí od moci. Ženské Božství "odešlo" do své temné fáze podobně jako Luna. Moudrost ženského Božství - moudrost těla, moudrost spojení s Přírodou, Zemí-Gaiou, moudrost neustálého vyvažování obou pólů naší reality, moudrost práce s temným pólem, aby nebyl zavržen, ale kultivován, a jeho obrovský energetický potenciál byl využit - to vše bylo odmítnuto jako "ďábelské", tj. zavrženo do Stínu a nevědomí, popřeno a zkresleno. Ženy, které tuto moudrost chránily a nesly, se z hlavního proudu starověké spirituality přesunuly na okraj. Skrze inkarnace porodních báb, léčitelek, bylinkářek, ale i jeptišek, dokonce představených (Hildegarda z Bingenu byla nepochybně starou duší velekněžky, její učení je neuvěřitelně starověké ve své Celistvosti), ale i skrze inkarnace prostitutek léčících skrze sexualitu zraněné muže - a zavrhované právě za tuto službu, skrze inkarnace divokých žen, obdivovaných i nenáviděných, inkarnace vzpurných manželek a silných tvůrkyní, udržovaly "magdalenské kněžky" nit ženské moudrosti v dobách temné fáze Ženství. Mise byla tedy jasná - sloužit celku, sloužit kolektivu, bez ohledu na dopady v osobním životě. Závazek zahrnoval i položení vlastního života, což se často dělo. Slib, že za cenu osobního štěstí budu sloužit udržení a uchování ženské moudrosti, v mnoha ženách rezonuje dodnes.

MISSION ACCOMPLISHED!!!

Takže, milé ženy, je potřeba si říci jednu zásadně důležitou věc: MISE BYLA SPLNĚNA A KONČÍ. Ženské Božství se vrací ze své temné fáze a nic ho nemůže zastavit. Úkol byl splněn a my se můžeme vrátit k sobě. K tomu je samozřejmě dobré si zmapovat sliby a přísahy ve svém poli a rozvázat je, uvolnit je, propustit se ze služby. Rozhodně už NEMUSÍME. Můžeme:-), ale je potřeba, aby naše volba byla VĚDOMÁ, tj. abychom nevědomě stále nejely ve starém úkolu, starém poslání, které už je ale překonané. Nepochybně nám nyní vesmír posílá nové ženské úkoly - vrací se Lilit, vrací se Nibiru, Luna pro nás má ještě nějaké tajemství - takže je potřeba shromáždit zpět svoje části, svoji sílu, a v nové situaci si moudře rozhodnout, kam svoji energii, své nasměrování, pozornost a záměr, dáme nyní.

ROZVAZOVÁNÍ SLIBŮ A PŘÍSAH - inspirace pro rituál

Kromě spolupráce s terapeutkami a terapeuty, kterým důvěřujete, a kteří Vám mohou zazrcadlit potřebné poznání, kde všude sliby a přísahy máte, doporučuji vlastní "domácí" práci v rituálu. Udělat si čas a prostor, soustředit se, požádat o podporu své ochránce a duchovní vedení, co nejvíce si vyjasnit záměr (fokus je mocný!), a ze srdce, z těla, pronést slova rozvázání. Ne odříkat bez nacítění a napojení, ale opravdu z hloubi prožitku pojmenovat a požádat. Mojí inspirací, kterou také posílám zájemcům, je text, který s pomocí různých zdrojů sestavila moje kamarádka izraelská malířka. Mj. je v něm řečeno:

"Stojím v síle své ušlechtilé mysli. Dávám možnost světlu mé duše rozšířit se z mého srdce, jako ochranná svatozář kolem mého těla. Mé srdce je sjednocené s jádrem Matky Země a spojené se světelným zdrojem Božské Lásky a Milosti. Tady a teď ze svrchovanosti mé ušlechtilé duše vyvolávám moje duševní smlouvy, které zraňují, škodí, ubližují a brzdí mou sílu, energii a moje štěstí...."
Seznam souhlasu a smluv:.............
"Tady a teď vyvolávám tyto moje souhlasy a smlouvy, které jsou v držení a v paměti protistran - bytostí v tomto světě a bytostí v jiných dimenzích existence a časoprostoru, které stojí proti mému dobru, blahobytu a štěstí. Tyto dohody vyždímaly mou životní sílu, oslabily mou vůli, ukradly mou vlastní identitu, ponížily mně, ztmavily mé světlo, držely mě ve službě či otroctví, ve falešných přesvědčeních a víře, zmátly mě, potlačily mou cestu blahobytu, udržovaly mě ve strachu, kázaly mi pravidla a předpisy, nutily mě cítit vinu, dělaly překážky a rozsudky. Prosím, Božská Milosti, pomoz mi odstranit, zrušit, anulovat a navždy zničit tyto dohody a smlouvy; z mé duše a buněčné a éterické paměti, mé psychosomatické soustavy ve všech časových osách, v minulosti, současnosti, budoucnosti, v tomto světě i v jiných úrovních existence.
Prosím, Božská Milosti, pomoz mi odstranit, zrušit, anulovat a navždy zničit tyto dohody a smlouvy z paměti všech tvorů a bytostí na všech úrovních vědomí, organické i anorganické. Prosím, Božská Milosti, obnov mou autoritu a suverenitu pro můj život, vrať mu jeho přirozenou moudrost, očisti mou mysl od cizích konstrukcí, na vědomé, nevědomé a podvědomé úrovni. Tady a teď vyhlašuji a potvrzuji, z autority mé svrchovanosti nad mým životem, že výše uvedené dohody a smlouvy jsou stornované a zrušené navždy a všude. Proto, jak jsem vyhlásil/a, tady a teď jsem zrušil/a ve všech časoprostorech všechny výše uvedené dohody a smlouvy, jakož i veškeré jejich kopie, odstavce, zálohování, zrcadlové obrazy, vzpomínky a aspekty, které jsou protistranám k dispozici, subjekty v tomto životě i mimo něj, ve všech dimenzích existence. Proto prohlašuji a potvrzuji, že tady a teď jsou zrušena, odstraněny a vymazány navždy z mého života všechny tyto dohody a smlouvy a jejich stopy, víry spojené s nimi, vnímání a duševní postoje, emoce a zmrazené identifikace.
Ze svobody mé vlastní suverénní autority, informuji vás - paraziti mé vnitřní síly a energie, že vám zakazuji se zákazem zákaz, abyste jakýmkoliv způsobem ovlivňovali mé energetické pole, změnili jej, používali a plundrovali mé životní síly! Pokud stále nejste připraveni vzdát se svého připoutání k mé energii a nechcete uvolnit zmíněné smlouvy, ke kterým jsem byl/a přinucen/a - z mé vlastní svrchované moci vás donutím, odmrštím a zlikviduji do Prázdna Černé Díry vesmíru! A to pro vaši transformaci k dobru. Byli jste varováni! Ven s vámi! Jděte!"
Následuje proces sebeobnovy: "Z mé vlastní svrchované moci, volám Božské světlo láskyplnosti, aby mi pomohlo očistit a vyprázdnit mou vědomou a podvědomou mysl a všechnu paměť mého duševního těla od všech zbytků vztahujících se k výše uvedeným smlouvám, které jsem zrušil/a. Tady a teď vysvobozuji, vykupuji, vracím a obnovuji integritu své síly, a energii základů mého bytí, mé čisté svědomí a mou přirozenou radost ze života, které byly dotčené výše zmíněnými smlouvami. Nyní obnovuji energie lásky v mém srdci a z ní mou ochrannou auru. Vysvobozuji a vracím si všechny fragmenty a zlomky mé duše, které se poztrácely v uvedených smlouvách. Mé odvolání výše uvedených smluv úplně roztavilo všechny jejich škodlivé zbytky ze všech úrovní mého bytí, ve všech světech a dimenzích časoprostoru. Amen. Nyní rozšiřuji a stabilizuji světlo mé vlastní Suverenity mé přirozené mysli, vlastní identitu, sílu mé vůle a zář mého nitra. Ze síly zrušení zmíněných dohod a smluv, teď mé autentické světlo vyplňuje a ozařuje všechny prostory mého živého vědomí, které se uvolnily a jsou nyní očištěny a rozšířeny, osvobozeny a vykoupeny. Modlím se a prosím, aby moje vlastní schopnosti a talenty se všemi jemnostmi a moudrostí, krásy a důstojnosti byly obnoveny v jednotě víry a míru. Ať zářím. Amen."

OŠIDNOST

Je potřeba k této osvobozovací práci ještě důležité dodat: sliby a přísahy bývají silně karmicky pojištěné. Někteří terapeuté hovoří o "karmických pečetích", tj. nikoli o jedné, ale o mnoha. Můžete to poznat, když se určitá témata spojená s dávnými sliby v životě opakovaně vrací. Je to dáno mj. tím, že žijeme ve spojení lineárního a cyklického času, tj. ve spirále: naše osobní témata se zkrátka ve spirále vracet budou. Dobrá zpráva ale je, že nebudou v projevu stejná - nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Je-li úsilí upřímné a soustředěné, staré závazky se postupně uvolní.

Co je pro toto uvolnění nejdůležitější je OBJEVIT A KONTAKTOVAT TU NAŠI VNITŘNÍ ČÁST, KTERÁ SE STARÝCH ZÁVAZKŮ VZDÁT NECHCE. Při kontaktu je důležité zjistit, čemu starý vzorec služby slouží, tj. čemu brání a před čím nás chrání (saturnské téma). Pokud tuto část neobjevíme a její motivaci nezvědomíme, budeme roztrženi - jedna naše část se bude chtít osvobodit a bude provádět rituál, druhá část bude chtít podvědomě či nevědomě v naučeném životním postoji a modu zůstat. Motivací může být pocit bezpečí ("tento způsob života znám, a to mne uklidňuje, nové by mohlo být nepříjemné, a to vnímám jako ohrožující"), nechuť převzít absolutní odpovědnost za svůj život, tj. vzdát se role oběti a chudinky, strach být vidět - postavit se do své síly a být jedinečná ("zase mne upálí, zase mne potrestají"), naučený strach z vlastní "temné stránky" - divokosti, vášně, svobody ("co všechno by se v mém životě změnilo, kdybych žila skutečně své touhy?"), strach z duchovního selhání ("raději budu v postavení služebnice, než abych byla na rozhodovací, životy druhých ovlivňující pozici - mohla bych selhat jako kdysi")... a jistě mnoho dalších. Každopádně jejich rozklíčování bez posuzování, přijetí strachů, pozorování, prožití a puštění smutků, které se vyplaví, respektování únavy, přesměrování své pozornosti a aktivní změna životních postojů, jsou pro proces vyvazování se ze slibů a přísah zásadní.

Z LÁSKY K ZEMI/GAIE

Celá tato práce je nesmírně přínosná pro kolektiv a jeho vibraci, a především pro zneužívanou a neúplně pochopenou kvalitu SVOBODY. Primárně máme pracovat na své vnitřní svobodě - a proces rozvazování slibů a přísah je součástí takové vnitřní práce. Přeji nám všem hodně odhodlání a radosti z malých velkých úspěchů. Každý krok se počítá a každý upřímný záměr posiluje nás všechny. A rozhodně pomůže dělat to vše s úsměvem, bez jakéhokoli odsuzování a s plným pochopením, že každá doba měla a má své požadavky. Doba, kdy moudří vědomí lidé odevzdávali svoji sílu zneužívajícímu systému, končí.

A pokud přece jen chcete být ve službě - s novým vládcem znamení Panny Chironem má tato vibrace potenciál stát se léčivou pro celou planetu -, buďte ve službě životu a Zemi-Gaie. Protože tam patříme, té jsme součástí, a ona ví, co je pro nás a náš růst prospěšné.

FOTO: Soška lva v muzeu archeologických vykopávek v hlavním městě ostrova Samos. Dokonalá řemeslná práce. Kočkovité šelmy byly symbolem naší vnitřní síly, se kterou je nutné pracovat, aby nás nesežrala - ne ji potlačit, ani ji neodevzdat. Ego, které může sloužit i ničit. Úkol hodný vědomého člověka. Foto: Dita Dlouhá (díky, kamarádko!)

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. 

Původní článek na webu Oheladom: https://www.oheladom.cz/2019/puvodni-clanky/sliby-a-prisahy-magdalenske-knezky-jeptisky-sluzebnice/?fbclid=IwAR1c8le9bQQnNs2W2iYt_C3z2pcp5eKuUos1fNJFySoIEmmdy-EBHhyhjTg